Web stranicu www.igraukusa.rs izradila je i uređuje Prava Igra Ukusa d.o.o.

Prvim i svakim narednim korišćenjem web stranice smatra se da ste se u potpunosti upoznali sa ovim Uslovima, da su Vam jasni i da ih prihvatate. Ukoliko niste saglasni sa njima, molimo da ne pristupate web stranici i ne koristite njene sadržaje. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih za Uslove korišćenja, molimo da nam se obratite na adresu prsutica@igraukusa.rs.

Izgled i sadržaj web stranice kao i Uslove korišćenja možemo bilo kada i bez obrazloženja izmeniti, zato Vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali sa mogućim promenama. Smatra se da Vaše naknadno korišćenje web stranice predstavlja Vaše prihvatanje svih eventualnih izmena ovih uslova. Prava Igra Ukusa d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Pregled sadržaja na ovoj adresi moguć je samo za lične svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, preuzimanje, umnožavanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, slanju, kao i svakoj drugoj vrsti upotrebe celovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihovog dela te izbor i usklađivanje njihovog sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja Prava Igra Ukusa d.o.o. Ukoliko je takvo dopuštenje izdato, nije dopušteno brisati ili menjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak te prava trećih lica.

Korisnicima se zabranjuje prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, pretećih ili nepristojnih ili na drugi način neprihvatljivih ili protivzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal na ovoj web stranici. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu sa prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći. Prava Igra Ukusa d.o.o. zadržava pravo (ali ne i obavezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njegovim stranicama, u potpunosti ili delimično izbriše.

Prava Igra Ukusa d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korišćenje ovih web stranica, za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja ovih web stranica, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja ovih web stranica.

Svi samoinicijativno poslati materijali, a naročito fotografije, video snimci, tekstovi i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi (u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja biti objavljeni, ali i ne moraju biti objavljeni na web stranici. Dostavljanjem sadržaja i materijala na ovu adresu, automatski izdajete (ili garantujete da je vlasnik materijala izričito dopustio) Prava Igra Ukusa d.o.o. neopoziva, stalna i ekskluzivna prava i licencu za korišćenje, adaptiranje i menjanje, uklapanje u druge radove, prevode, objavljivanje, prenos i distribuciju po čitavom svetu spomenutog materijala u bilo kom obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. Uslovi ove tačke važe i nakon prestanka važnosti ovog ugovora. Pošiljaoci Materijala prihvataju da za poslate Materijale neće biti (a i može biti prema autonomnoj odluci Prava Igra Ukusa d.o.o.) isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal Prava Igra Ukusa d.o.o. garantuju pod punom kaznenom i materijalnom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava. Ukoliko Prava Igra Ukusa d.o.o. zbog objave tih materijala pretrpi bilo kakvu štetu oni koji su dostavili taj materijal obvezuju se nadoknaditi Prava Igra Ukusa d.o.o. celokupnu štetu koju bi na taj način on pretrpeo.

Prava Igra Ukusa d.o.o. se odriče svake odgovornosti vezane za Materijale dostavljene od strane trećih lica.

Ukoliko Internet stranica pruža mogućnost uspostavljanja veze do drugih Internet stranica na koje nemamo nikakav uticaj, nismo odgovorni za tačnost i potpunost sadržaja drugih Internet stranica niti za negativne posledice koje bi mogle proizaći iz upotrebe drugih Internet stranica.

Autorska prava

Sadržaj ove web stranice zaštićen je autorskim pravom koje pripada Prava Igra Ukusa d.o.o.

Prava Igra Ukusa d.o.o. takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posedu Prava Igra Ukusa d.o.o. Ne smete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Nije dopušteno umnožavanje sadržaja ove web stranice.

Fotografije i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim web stranicama isključivo su vlasništvo Prava Igra Ukusa d.o.o.. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na web stranicama pripada Prava Igra Ukusa d.o.o. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korišćenja tih materijala isključivo u reklamne, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala sa www.igraukusa.rs stranica nije dopuštena. Takođe, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala sa ovih web stranica u svezi sa prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definisano dopuštenje i način korišćenja ovih web stranica ne sme se prenositi, podugovarati ili dodeljivati i svaki nameravani i pokušani prenos, podugovaranje ili dodeljivanje smatraće se ništavnim. Korišćenjem materijala sa web stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovde utvrđenih ograničenja, uslova i zahteva.

Prava Igra Ukusa d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih, kao što i ne daje pravo prigovora u tom smislu.

Prava Igra Ukusa d.o.o. ne garantuje da će ova web stranica uvek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržati greške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korišćenje ove web stranice na svoju sopstvenu odgovornost.

Prava Igra Ukusa d.o.o. ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg dela ove web stranice, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.

Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove web stranice, u potpunosti prihvataju obeštetiti Prava Igra Ukusa d.o.o. za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa web stranica od strane istog korisnika, uključujući i bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu, posebnu ili posledičnu štetu.